Date Moderator Item Action Reason
2021-10-15 JasonBarnabe User: emblixsolutions11 Ban
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Crackware V5 New Version Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm DOGE miễn phí tự động cực ngon với DOGE BUZZ Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm TRX miễn phí tự động cực ngon với FreeFaucet Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm tiền miễn phí ETH tự động với EarnzAds.com - Không giới hạn Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm tiền miễn phí tự động với (TRONER) - Không giới hạn Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm tiền miễn phí tự động với (FREE TRX) - Không giới hạn bộ đếm thời gian Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Miễn phí kiếm Coin liên tục với Tron-Earn Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm tiền miễn phí tự động với (IQfaucet) - Không giới hạn bộ đếm thời gian Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Kiếm tiền với (faucet.today) - Không giới hạn bộ đếm thời gian Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Miễn phí kiếm Coin liên tục với cryptofree Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Miễn phí kiếm Coin liên tục với Gwaher Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: MIỄN PHÍ CRYPTO MỖI GIỜ!!!! Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe User: DƯƠNG PHƯỚC LỘC Ban
2021-10-15 JasonBarnabe Deleted script 433752 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 使用百度翻译 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在维基百科中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: search In GreasyFork Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在百度中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在google中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在微博中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在豆瓣中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: search in yandex Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在bing中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在搜狗中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在360中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在花瓣中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在网易音乐中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在虾米音乐中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在QQ音乐中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在优酷中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 使用google翻译 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 使用爱词霸翻译 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在淘宝中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在京东中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在亚马逊中国搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 在百度百科中搜索 Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: Hordes Autoloot Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: HWM_Style_Pereka4_Mod Delete and lock
2021-10-15 JasonBarnabe Script: 全网文档全部免费下载 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe User: ketox3got Ban
2021-10-14 JasonBarnabe User: metireem Ban
2021-10-14 JasonBarnabe User: oliviaowens44 Ban
2021-10-14 JasonBarnabe User: garmanejuriya Ban
2021-10-14 JasonBarnabe Script: 全网文档全部免费下载 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe User: 22022 Ban
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433726 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: BlowMod Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Moomoo.io idk mod Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: 超星学习通助手[最全题库] Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: 解除B站区域限制 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: slayer Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Bloble.io - FênixScript 1.0 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: HACK PARA BLOBLE.IO-Dark Right(ATUALIZADO 12/08/2021) Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: ULTRONSCRIPT V1 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: bloble io IP Hack #2 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: bloble io IP Hack #1 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: bloble io IP Hack #10 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: bloble io ProSkript no TAMPEERMONKEY / Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: super hack bloble io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: 蛋蛋槍戰免費皮膚 (Shell Shockers.io) Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Incidium Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: KakaScript bloble.io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Hack do clã IP Bloble.io feito por IP Scriptus Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Vencija Script Bloble.io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: Script Do clã IP Bloble.io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: KING Bloble.io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: unks Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: VemNiMin BOLADO Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: KING Bloble.io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: 91huayi华医网跳视频 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: WolfyMod - It's just moomoo.io, but a bit changed Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: ATOMIC V3 (English) Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: AlphaScript V4(P1) Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: AlphaScript V4 bloble io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: ATOMIC V3 bloble io Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433699 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433702 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433703 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433704 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433706 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433708 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: main x Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: ZOMBS.IO HACK!!! Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: byrbt趣味盒图片放大v2 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Deleted script 433698 Delete and lock
2021-10-14 JasonBarnabe Script: CNKI PDF RIS Helper Undelete
2021-10-13 JasonBarnabe Script: FPS提高 Delete and lock
2021-10-13 JasonBarnabe Script: Toggleable (Key F) ESP for Shell Shockers (PROOF OF CONCEPT) Delete and lock
2021-10-13 JasonBarnabe Script: Toggleable (Key V) ESP for Shell Shockers (PROOF OF CONCEPT) Delete and lock
2021-10-13 JasonBarnabe User: Tinder Support Ban
Spam
2021-10-13 JasonBarnabe User: alphaoilbg Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: pinetine Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: techginius Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: dermaprox Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: joepollard44 Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: painsad Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: jm yuan Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: 三藏说三千 Ban
2021-10-13 JasonBarnabe User: 白嫖别人的东西还指责对方的孤儿 Ban